X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

Nhà nghiên cứu Nguyễn Sử

Nhà nghiên cứu Nguyễn Sử

Nhà nghiên cứu Nguyễn Sử

Nhà nghiên cứu

Các ý kiến của chuyên gia Nhà nghiên cứu Nguyễn Sử

[BÀI VIẾT CHUYÊN GIA - Talk #2] Đánh thức thần linh - Kiến trúc Phật giáo đương đại nhìn từ Việt Nam

Kiến trúc không phải là vấn đề cô lập, mà nó song hành với Chính sách tôn giáo, tập tục dân gian, giáo nghĩa của Phật giáo.