X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

KTS Nguyễn Anh Cường (Nhabe Scholae)

KTS Nguyễn Anh Cường (Nhabe Scholae)

KTS Nguyễn Anh Cường (Nhabe Scholae)

Kiến Trúc Sư

Các ý kiến của chuyên gia KTS Nguyễn Anh Cường (Nhabe Scholae)

[BÀI VIẾT CHUYÊN GIA - Talk #1] Không gian thiêng - Một số trần thuật

Chúng tôi muốn xem xét không gian thiêng xuất phát từ kinh nghiệm mặc khải của thiên chúa giáo