X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

TS. Hoàng Văn Chung

TS. Hoàng Văn Chung

TS. Hoàng Văn Chung

Nhà nghiên cứu

Các ý kiến của chuyên gia TS. Hoàng Văn Chung

[BÀI VIẾT CHUYÊN GIA - Talk #2] Đánh thức thần linh trong bối cảnh đổi mới: MỘT NGHIÊN CỨU VỀ TÁI TẠO KHÔNG GIAN THIÊNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Dựa trên các dữ liệu thu thập được đối với thực tiễn các hoạt động làm biến đổi không gian thiêng thuộc tôn giáo dân gian ở đồng bằng sông Hồng, chúng tôi nêu giả thuyết rằng đã diễn ra một quá trình gọi là tái tạo không gian thiêng ở khu vực này