X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

#ALP2023

ALP

Những ý tưởng đầu tiên cho bài toán “Trẻ hóa đô thị”

17/11/2023

7 tháng trước

Ngày 25/10 vừa qua tại Hội thảo “Đổi mới đô thị - Những ý tưởng đầu tiên”, 5 công ty kiến trúc đã trình bày những đề xuất, giải pháp Kiến trúc - Thiết kế và nhận được sự góp ý tiến tới hoàn thiện các đề tài.
Xem thêm