X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

ALP Mini-talk 2021

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI_TALK [2021] #4: RANH GIỚI VÀ KHOẢNG TRỐNG

10/12/2021

2 năm trước

ALP MINI_TALK #4: RANH GIỚI VÀ KHOẢNG TRỐNG Ranh giới là giới hạn hoặc khoảng trống giữa bạn và một người khác, là thước đo của mối quan hệ. Ranh giới càng mờ, khoảng trống càng nhỏ thì mối quan hệ càng gần gũi thân thiết.
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI_TALK [2021] #3: NHẬN DIỆN MỘT SỐ MÃ GIEN KIẾN TRÚC VIỆT NAM

10/12/2021

2 năm trước

Khái niệm "mã gien nghệ thuật" được coi là đặc tính riêng của dân tộc góp phần giải quyết câu hỏi “Bản sắc dân tộc là gì?”.
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI-TALK [2021] #2: “ĐÁNH THỨC THẦN LINH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI”

10/12/2021

2 năm trước

ALP MINI-TALK #2: “ĐÁNH THỨC THẦN LINH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI”
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI-TALK [2021] #01: “KIẾN TRÚC THÁNH THIÊNG – 500 NĂM TRUYỀN GIÁO TẠI Việt Nam”

10/12/2021

2 năm trước

Bàn luận, chia sẻ về không gian thánh thiêng dưới góc nhìn văn hóa, kiến trúc và những đóng góp của kiến trúc bản địa vào giá trị chung của kiến trúc thánh đường.
Xem thêm