X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

ALP Mini talk #9 Phần 2 Kiến trúc của hệ thống

ALP Mini talk #9 Phần 2 Kiến trúc của hệ thống

ALP Mini-talk #9 P2: Kiến trúc (của) hệ thống Tiếp nối phần lí luận của diễn giả KTS Sơn Đặng tại ALP Mini-talk #9 P1, P2 sẽ là phần trao đổi của TS. Phó Đức Tùng về các luận điểm trong bài trình bày của KTS Sơn Đặng.