X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

ALP Mini talk #8 Cá nhân – CÁ NHÂN

ALP Mini talk #8 Cá nhân – CÁ NHÂN

ALP Mini – talk #8: Kiến trúc là tiểu vũ trụ

Cùng trò chuyện với Họa sỹ Trương Tân về chủ đề “Cá nhân – CÁ NHÂN”. Cá nhân của một người trở thành sự đồng cảm của nhiều người tạo nên một CÁ NHÂN.