X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

[ALP Mini-talk 2019 - #6] Kiến trúc là tiểu vũ trụ

[ALP Mini-talk 2019 - #6] Kiến trúc là tiểu vũ trụ

[ALP Mini-talk 2019 - #6] “Kiến trúc là tiểu vũ trụ” Mỗi công trình Kiến trúc là một “tiểu vũ trụ” nơi con người sinh sống và làm việc cùng nhau, với các sinh vật khác, tự nhiên... Trong hệ sinh thái, con người - kiến trúc - thiên nhiên, các thành tố một sự cân bằng động cùng sinh tồn và phát triển...