X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

[ALP Mini-talk 2019 - #3] Không gian “Cô đơn – Solitude” trong kiến trúc - Phần I

[ALP Mini-talk 2019 - #3] Không gian “Cô đơn – Solitude” trong kiến trúc - Phần I

PHẦN I: Không gian “Cô đơn – Solitude” trong kiến trúc

⛔️ Bài nói chuyện đem tới những gợi mở thú vị của KTS Nguyễn Thanh Hà (ARB) với chủ đề “Không gian cô đơn trong Kiến trúc”.

Không chỉ hay ở nội dung được trình bày , những vấn đề về không gian kiến trúc còn được mở rộng , đào sâu với những phân tích của TS. Phó Đức Tùng và những khán giả tham dự.SHOW LESS