X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

Factory Tour

Hoạt động thực tiễn dành cho sinh viên kiến trúc - thiết kế

29/10/2019

4 năm trước

Factory tour là hoạt động thường niên của LIXIL dành riêng cho sinh viên các trường, khoa Kiến trúc - Thiết kế.
Xem thêm